Personvern og informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre din brukeropplevelse når du besøker våre nettsider. Det brukes også informasjonskapsler for analyse av trafikk på nettsiden. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Du kan selv endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at nettsiden ikke vil fungere optimalt.

Les mer

Bestille aksjer

Bestilling av aksjer i Polarfisk AS, org.nr. 994 210 246.

I generalforsamling den 20.10.2020 ble det vedtatt å tildele styret fullmakt til kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer.

Generalforsamlingens beslutning er gjengitt nedenfor:

 • Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 700.000 ved utstedelse av inntil 7.000.000 aksjer pålydende kr 0,10 per aksje. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen.
 • Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og senest frem til 31.12.2021
 • Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
 • Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontantinnskudd, innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.
 • Fullmakten skal kunne omfatte beslutning om fusjon, jf. aksjeloven §13-5.

Med bakgrunn i fullmakt fra generalforsamlingen vil styret fatte følgende vedtak:

 •  Aksjekapitalen økes fra NOK 1.994.449,50 med minst NOK 10.000 og høyst NOK 600.000 til minimum NOK 2.004.449,50 til maksimalt NOK 2.594.449,50 ved utstedelse av inntil 6.000.000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.
 • Det skal betales NOK 7 for hver aksje. Samlet tegningsbeløp er inntil NOK 42.000.000.
 • De nye aksjene skal kunne tegnes av eksisterende aksjeeiere i samme forhold som de i dag eier aksjer i selskapet. Minimum tegning for eksisterende aksjonærer er 2.000 aksjer.
 • Aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett etter at underretning om styrets beslutning er sendt alle aksjeeiere.
 • Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 7 dager etter tildeling er vedtatt av styret. Betaling skal foretas til selskapets bankkonto. nr. 1506.15.68678 (DNB). Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
 • De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret
 • Utgiftene til kapitalforhøyelsen er estimert til NOK 200.000 eksklusive mva som dekkes av selskapet.

Som følge av vedtaket ovenfor, besluttet styret enstemmig at vedtektenes § 4 etter tegningsfristens utløp skal endres og gis ny ordlyd som tilkjennegir ny aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen

Tegning av aksjer for aksjeeiere i Polarfisk AS:

Tegning av aksjer skjer ved utfylling av dette skjema og digital signatur med BankID som aktiveres ved tegning. Styret vil beslutte tildeling av aksjer og oversende beskjed om tildeling på epost.

KONTAKT:

Daglig leder - Anker Bergli

Tlf: (+47) 47 61 40 00 Epost: post@polarfisk.com

Bestillingsskjema aksjer

* obligatorisk felt som du må fylle ut


Privat eller Bedrift?


Minsteandel er satt til 2.000 aksjer, svarende til NOK 14.000,-
Total kjøpspris, NOK: 0

Jeg har lest og godkjent personvernerklæringen